ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ, ДОСТЪПНИ НА УЕБСАЙТА WWW.ADWISE.BG

Настоящият документ съдържа условията за ползване на предоставяните от „Нет Инфо“ ЕАД посредством интернет страницата AdWise (www.adwise.bg) услуги и урежда отношенията между „Нет Инфо“ ЕАД, София, с ЕИК 202632567, със седалище и адрес на управление: гр. София 1528, ул. "Неделчо Бончев" № 10 (за краткост „Нет Инфо“) и всеки един от потребителите на дадените услуги.

І. ПРЕДМЕТ


Чл. 1. Настоящите Общи условия уреждат отношенията между Нет Инфо, от една страна, и Рекламодатели, от друга страна, по повод използване на предоставяната на Интернет страницата Adwise (www.adwise.bg) Услуга Adwise.
Чл. 2. (1) Нет Инфо има право едностранно да изменя настоящите Общи условия, за което уведомява Рекламодатели и трети лица чрез публикуване на съобщение на Интернет страницата Adwise (www.adwise.bg) . В случай че в 15 (петнадесет) дневен срок от публикуване на съобщението не постъпи писмено възражение от Рекламодател, с който Нет Инфо има действащи договорни отношения, изменените Общи условия стават задължителни за отношенията между страните.
(2) Нет Инфо разглежда поотделно всички постъпили възражения.

ІІ. ДЕФИНИЦИИ


Чл. 3.Дефинициите по-долу имат следното значение навсякъде в Общите условия, освен ако друго не е изрично посочено:
1. „Електронна препратка/Линк” означава реализиране на препратка чрез използване на HTML елементи, което дава възможност за пренасочване на потребителя към други интернет страници на същия уебсайт или към други уебсайтове или ресурси в глобалната интернет мрежа чрез Клик.
2. (нов в сила от 01.03.2020 г.) „Идентификация на мейлите за приоритетно показване“ - Рекламодателите индикират предпочетените от тях за приоритетно визуализиране електронни съобщения чрез посочване в интерфейса на Adwise на DKIM идентификатор и част от съдържанието на Subject на писмото. Комбинацията от двете данни определя кои електронни съобщения (e-mail) са обект на приоритетно показване на ABV потребителите. 3. „Интернет страницата Adwise” означава интернет страницата, находяща се на адрес: www.adwise.bg.
4. (изм. в сила от 01.03.2020 г.) „Интернет страниците на Нет Инфо” са всички интернет страници, включени в портфолиото на Нет Инфо, посочени на официалната интернет страница http://info.netinfocompany.bg и администрирани от Нет Инфо, на които Рекламодателят реализира рекламните си кампании при ползване на услугата Adwise чрез платформата AdWise или чрез електронна поща.
5. (нов в сила от 01.03.2020 г.) „Класиране на рекламите“ представлява приоритета за визуализиране на рекламите на даден ABV потребител и съответната позиция, на която ще бъдат показани рекламите се определя от предложението за CPM. 6. „Клик” е извършване на действие „клик“ (натискане) с цел активиране на реклама на Рекламодателя от Потребител на Интернет страниците на Нет Инфо и изпълнение на предвиденото в рекламния формат действие, напр. автоматизирано препращане през съответния рекламен Линк или стартиране на рекламно видео.
7. „Нет Инфо” е търговското дружество „НЕТ ИНФО” ЕАД, ЕИК 202632567, ДДС № BG 202632567, със седалище и адрес на управление гр. София 1528, ул. ”Неделчо Бончев” № 10 № 41, ет. 6, еmail: adwise@netinfo.bg, тел: +359 888 950 657, регистрирано като администратор на лични данни в Комисията за защита на личните данни.
8. „Общи условия” са настоящите Общи условия.
9. (отм. В сила от 01.03.2020 г.)
10. „Потребител на Интернет страниците на Нет Инфо/Потребител” е физическо лице, посетител на някоя от Интернет страниците на Нет Инфо.
11. „Потребителско име“ означава комбинация от букви, цифри и символи, като Нет Инфо си запазва правото да въвежда изисквания за дължина и комбинация на буквите, цифрите и символите за Потребителското име.
12. „Профил на Рекламодателя” е обособена част от Интернет страницата Adwise, съдържаща информация за Рекламодателя, изисквана от Нет Инфо при регистрацията по чл. 4 и съхранявана при Нет Инфо, както и информация за извършените плащания и организирани и излъчени рекламни кампании, като достъпът до Профила на Рекламодателя се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и избраната Парола. Профилът на Рекламодателя дава възможност на Рекламодателя да ползва Услугата Adwise, да прекрати нейното ползване, да променя паролата си, да заплаща рекламните си кампании и др.
13. (доп. в сила от 01.03.2020 г.) „Регистриран ABV потребител“ - дефиницията за такъв потребител се намира в Общите условия за ползване на услугите, достъпни през уебсайта ABV.bg, под името Регистриран потребител. За краткост в текста на настоящите Общи условия се използва терминът „ABV потребител“.
14. „Рекламна група“ е начин на организация на рекламното съдържание на Рекламодател, включващ една или няколко реклами и набор от специфични настройки, напр. таргетиране на рекламата, периодичност на излъчването и др.
15. „Рекламодател” е физическо или юридическо лице, което е регистрирано на Интернет страницата Adwise и чрез Услугата Adwise организира и провежда рекламни кампании на стоки и/или услуги.
16. (нов в сила от 01.03.2020 г.) „Съгласие за прочитане на части от мейла“ - за нормалното функциониране на Adwise MailBoost е необходимо прочитане на Subject полето на изпратените от Рекламодателя електронни съобщения (e-mail), идентифицирани в неговия профил като обект на рекламната кампания. За целта, Рекламодателят дава изричното си съгласие Услугата Adwise да анализира Subject полетата на изпратени от него електронни съобщения (e-mail), идентифицирани чрез добавения от Рекламодателя в кампанията за реализиране на Adwise Mailboost DKIM идентификатор. За краткост в текста на настоящите Общите условия се използва терминът Съгласие от Рекламодателя.
17. „Услугата Adwise/ Услугата“ е осигурената от Нет Инфо посредством Интернет страницата Adwise възможност за Рекламодатели да достъпват и ползват система за създаване, излъчване, статистика и организация на рекламни кампании в Интернет страниците на Нет Инфо и проследяване на ефективността им. Услугата Adwise е описана подробно на Интернет страницата Adwise. 18. (нов в сила от 01.03..2020 г.) „Услуга Adwise Mailboost“ (Популяризиране на e-mail) е услуга, която дава възможност на Рекламодателите изпратени от тях и получени от ABV потребител електронни съобщения (e-mail) да бъдат приоритетно визуализирани в Кутиите на ABV потребителите. Приоритетното визуализиране се извършва в специални рекламни позиции, разположени в горната част на визуалното поле на ABV потребителя и над всички останали електронни съобщения (e-mail) от списъка. За краткост в текста на настоящите Общи условия се използва терминът Adwise Mailboost. 19. (нов в сила от 01.03.2020 г.) „Ценови модел на Adwise Mailboost“ - определя начина на тарифиране на услугата Adwise Mailboost, а именно - на 1000 (хиляда) показвания на приоритетни позиции на полученото от ABV потребителя електронно съобщение (e-mail). Предложената от Рекламодателите цена на 1000 импресии (наричана в настоящите Общи условия за краткост CPM) се въвежда в интерфейса на Adwise, като минималната приемлива цена за CPM е 4 лв. (четири лева) без ДДС. Няма ограничение за максималната цена, която може да бъде предложена.

ІІІ. РЕГИСТРИРАНЕ НА РЕКЛАМОДАТЕЛ.


Чл. 4. (1)За да използва Услугата, Рекламодателят следва да регистрира собствен профил на Интернет страницата Adwise, достъпна в реално време (on-line) на https://www.adwise.bg/auth/register, като следва конкретните стъпки и предостави изискуемата регистрационна информация.
(2)Рекламодателят е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността (за физическите лица), правния статут (за юридическите лица) и другите изискуеми от Нет Инфо данни. Рекламодателят може да коригира и актуализира едностранно въведената от него информация в електронната форма за регистрация, респективно във формата за предоставяне на данни за фактура (с изключение на случаите, посочени в чл. 8 от настоящите Общи условия).
(3) С приемане на настоящите Общи условия Рекламодателят гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира в 7 (седем) дневен срок от тяхната промяна. В случай на предоставяне на неверни данни или ненавременно актуализиране на същите, Нет Инфо има право да спре незабавно и без предизвестие предоставянето на Услугата до коригиране на неверните данни.
(4) С регистриране на профила си Рекламодателят се съгласява с настоящите Общи условия и изпраща до Нет Инфо предложение за сключване на рамков договор с Нет Инфо за реализиране на рекламни кампании чрез Услугата и съгласно Общите условия.
(5) Нет Инфо потвърждава успешната регистрация на Профила на Рекламодателя и потвърждава предложението на Рекламодателя за сключване на рамков договор за реализиране на рекламни кампании при Общите условия чрез зареждане на следваща стъпка от регистрационната форма. От този момент рамковият договор за реализиране на рекламни кампании при Общите условия се счита за сключен между страните и отношенията между тях се уреждат от тези Общи условия.
(6) Нет Инфо записва електронното изявление на Рекламодателя на електронен носител в сървъра си чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане. Нет Инфо съхранява в изискуемия от закона срок в лог-файлове на своя сървър, IP адреса на Рекламодателя, както и всяка друга информация, необходима за идентифициране на Рекламодателя и възпроизвеждане на електронното му изявление във връзка със сключване и изпълнение на Рамковия договор.
(7) С потвърждението, респективно съгласието по ал. 5, Нет Инфо изпраща до Рекламодателя електронна препратка, чрез която последният може да влезе в регистрирания си профил. В случай че Рекламодателят не последва изпратената му електронна препратка в 7 (седем) дневен срок от получаването, респективно не влезе в регистрирания си профил, сключеният рамков договор за реализиране на рекламни кампании се счита за прекратен, като Нет Инфо изтрива и заличава получената от съответния Рекламодател при регистрацията информация.

IV. РЕАЛИЗИРАНЕ НА РЕКЛАМНИ КАМПАНИИ ОТ РЕКЛАМОДАТЕЛЯ ЧРЕЗ УСЛУГАТА ADWISE


Чл. 5. (1). След регистриране и активиране на Профила на Рекламодател, приемане на Общите условия и сключване на рамков договор съгласно чл. 4, Рекламодателят има право да реализира и излъчва рекламни кампании чрез Услугата Adwise в Интернет страниците на Нет Инфо.
(2) Рекламодателят заявява отделна рекламна кампания към сключения рамков договор за реализиране на рекламни кампании чрез електронно изявление, изпратено до Нет Инфо чрез попълване и потвърждаване в реално време (online) и чрез образец на конкретните параметри на рекламната кампания в Интернет страницата Adwise.
(3) Рекламодателят има право да организира рекламна кампания, като самостоятелно създаде една или няколко Рекламни групи съгласно указанията, публикувани на Интернет страницата Adwise, както и да следи развитието на рекламната кампания посредством онлайн статистика. Всяка новосъздадена Рекламна група може да бъде включена в нова или във вече съществуваща рекламна кампания.
(4) Рекламодателят може да създава Рекламни групи, които според рекламното си съдържание могат да бъдат текстова, банерна, друга реклама. Всяка разновидност включва един или няколко от следните компоненти: заглавие, описание (текстово), показван URL адрес, целеви URL адрес.
(5) Нет Инфо изразява своето съгласие и приема условията по предложената Рекламна кампания чрез потвърждение на електронно изявление на Рекламодателя, изпратено по регистрираната електронна поща на последния.
(6) Нет Инфо записва електронното изявление на Рекламодателя, съдържащо заявка за рекламна кампания, на електронен носител в сървъра си чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане. Нет Инфо съхранява в допустимия законен срок в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Рекламодателя, както и всяка друга информация, необходима за идентифициране на Рекламодателя и възпроизвеждане на електронното му изявление във връзка със сключване и изпълнение на Рамковия договор.
(7) Рекламодателят има право да създаде и реализира повече от една рекламна кампания чрез регистрирания си Профил.
(8) Рекламодателят има правото едностранно да променя и реорганизира параметрите и периода на активност на рекламната кампания.
(9) В случай че по сметката на Рекламодателя има налични суми, заявката се счита за приета веднага след извършването й. В случай че по сметката на Рекламодателя няма налични суми, заявката се счита за приета с получаване на плащането на определения от Рекламодателя бюджет. Всяка конкретна заявка се прекратява автоматично с изтичане на посочения от Рекламодателя период на рекламната кампания, а ако не е посочен такъв – със спирането или изтриването й от Рекламодателя. Във всеки случай заявката на Рекламодателя, респективно рекламната кампания, се спира с изразходване на средствата по сметката на Рекламодателя.

V. ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ НА РЕКЛАМНАТА КАМПАНИЯ ОТ РЕКЛАМОДАТЕЛЯ


Чл. 6. (1) За да активира рекламна кампания, Рекламодателят следва да се заплати на Нет Инфо авансово определения от него бюджет (стойност) на създадената рекламна кампания за Услугата Adwise.
(2) Бюджетът (стойността) на кампанията е в български лева и без включен ДДС.
(3) Плащанията от Рекламодателя към Нет Инфо се извършват в български лева по някой от посочените в Интернет страницата Adwise начини (в раздел Моята сметка).
(4) Плащането се счита за извършено с получаването му в банковата сметка на Нет Инфо и е задължително условие за стартиране на рекламна кампания на Рекламодателя, освен ако в договора не е уговорено друго. След получаване на плащането то се отразява от Нет Инфо в раздел Моята сметка в Профила на Рекламодателя като плащане, направено за Услугата.
(5) (изм. в сила от 01.03.2020 г.) За получените плащания Нет Инфо издава електрона фактура, съобщение за която изпраща на Рекламодателя на посочената в профила му електронна поща. Електронните фактури, издадени от Нет Инфо, са предоставени чрез системата www.eFaktura.bg и отговарят на изискванията на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, Закона за счетоводството и Закона за данък върху добавената стойност. Нет Инфо издава единствено електронни фактури.
(6) Електронната фактура съдържа данните на Рекламодателя, посочени от последния при регистрацията на профила му. Нет Инфо не носи отговорност за верността на тези данни.

VI. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО НА РЕКЛАМНАТА КАМПАНИЯ


Чл. 7. (1) Рекламодателят гарантира, че съответната заявена от него рекламна кампания не нарушава права на интелектуална собственост или права на трети лица, или действащото законодателство. Нет Инфо си запазва правото да премахва рекламни форми, в случай че прецени, че противоречат на закона, добрите нрави или нарушават права на трети лица или тяхна интелектуална собственост.
(2) Рекламната кампания на Рекламодателя не може да съдържа или да препраща към съдържание, което противоречи на българското и/или на приложимото европейско законодателство или на Общите условия. Рекламодателят се задължава да не рекламира и да не прави по никакъв начин достояние на трети лица чрез Услугата материали и/или съдържание, които неизчерпателно и по преценка на Нет Инфо:
1. съдържат или биха могли да представляват заплаха за живота, здравето и/или телесната неприкосновеност на човек, включително чрез реклама на неконвенционални методи за лечение и/или на лекарствени продукти, които не са одобрени за разпространение в Република България по предвидения за това ред;
2. са с порнографско съдържание или каквото и да било друго съдържание, което застрашава нормалното нравствено, психическо и/или физическо развитие на ненавършилите пълнолетие лица или нарушават нормите на морала и добрите нрави;
3. нарушават права или свободи на човека съгласно Конституцията и законите на Република България или международни актове, по които Република България е страна;
4. представляват пряка реклама на спиртни напитки или хазартни игри;
5. представляват реклама на тютюневи изделия;
6. представляват търговска, производствена или служебна тайна или друга конфиденциална информация на трето лице;
7. са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен с изричното надлежно предоставено съгласие на титуляра на правото;
8. нарушават имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица;
9. съдържат компютърни вируси или други компютърни кодове, файлове или програми, предназначени да прекъсват, разстройват или ограничават функционирането на компютърен софтуер, хардуер или електронно съобщително оборудване;
10. нарушават норми на приложимото законодателство, включително, но не само нормите, регламентиращи защитата на конкуренцията, защита правата на потребителите, както и правилата на реклама на конкретните продукти и/или услуги;
11. нарушават креативните изисквания на Услугата Adwise, дефинирани в Изисквания на Нет Инфо ЕАД към съдържанието и визията на рекламните материали.
(3) При установяване на неспазване на изискванията по Общите условия, Нет Инфо има право едностранно и по своя преценка да деактивира конкретната рекламна кампания на Рекламодателя, да преустанови достъпа на последния до нея или едностранно да прекрати рамковия договор за реализиране на рекламни кампании, респективно да заличи Профила на Рекламодателя от Интернет страницата Adwise.

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РЕКЛАМОДАТЕЛЯ


Чл. 8. (1) Рекламодателят има право на достъп в реално време (on-line) до регистрирания си Профил, респективно до предоставените му Услуги чрез определена от него парола. Паролата е избран от Рекламодателя код от букви, цифри и знаци, който заедно с посоченото Потребителско име служи за достъп до регистрирания Профил на Рекламодателя и за индивидуализиране на Рекламодателя. Рекламодателят е длъжен да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно Нет Инфо в случай на осъществен неправомерен достъп до регистрирания профил. Рекламодателят е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат с цел опазване на паролата си. Рекламодателят носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на паролата.
(2) Рекламодателят има право на актуализация на данните си, предоставени при регистрацията. С цел избягване на съмнение не подлежат на корекция идентификационните данни като име и ЕГН за физическите лица и наименование и ЕИК за юридическите лица.
(3) Рекламодателят има право на достъп до онлайн статистика, отразяваща статуса на създадените от него рекламни кампании и групи, развитието на активираните рекламни кампании, включително брой импресии, кликове, ефикасност на съответната Рекламна група посредством съотношението в проценти между брой показвания на рекламата към брой кликове върху нея, изразходван бюджет за съответната рекламна кампания, както и цената за всеки отделен Клик.
(4) Рекламодателят осигурява необходимото компютърно оборудване и достъп до интернет за използване на Услугата самостоятелно и за своя сметка.
(5) Освен в случаите, когато е изрично уговорено друго, Рекламодателят няма право да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, станали му известни чрез Услугата.
(6) Рекламодателят е длъжен да уведомява незабавно Нет Инфо за всеки случай на нарушение на тези Общи условия при използване на Услугата от трети лица.
(7) Рекламодателят е длъжен да не се намесва в правилното действие на системата на Adwise, включително, но не само: да не осуетява процедурата по идентификация на други Рекламодатели; да не осъществява достъп извън предоставения; да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на Услугата по отношение на други Рекламодатели, респективно трети лица.
(8) Рекламодателят е длъжен да не извлича чрез несанкционирани от Adwise технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на Интернет страницата Adwise и по този начин да създава собствена база данни в електронен или друг вид.

VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НЕТ ИНФО


Чл. 9. (1) Нет Инфо се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне възможност на Рекламодателя за нормално ползване на Услугата. Нет Инфо няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Рекламодателят използва предоставяната Услуга.
(2) Нет Инфо има право да запазва върху компютър или мобилно устройство на Рекламодателя бисквитки (cookies), които дават възможност за възстановяване на информация за Рекламодателя и за проследяване на действията му. С приемането на тези Общи условия от Рекламодателя, последният изявява съгласието си Нет Инфо да запазва бисквитки (cookies) на посочените устройства.
(3)Нет Инфо си запазва правото да преустановява предоставянето на Услугата, след отправяне на предизвестие чрез публикуване на съобщение в Интернет страницата Adwise и/или чрез електронно съобщение, изпратено до електронната поща на Рекламодателя. Срокът на предизвестието е 1 (един) месец. В случай на преустановяване предоставянето на Услугата, Нет Инфо възстановява на Рекламодателя всички платени, но неизразходвани суми, без да му дължи обезщетения, неустойки и/или допълнителни плащания.
(4) Нет Инфо има право да премахва невалидни/фалшиви кликове, генерирани от роботи или други автоматизирани инструменти, включително каквито и да е единични кликове от IP адреси или компютри, управлявани от Партньори. За такива кликове Нет Инфо не дължи обезщетение на Рекламодателя.
(5) Сумите, които са заредени в Профилите на рекламодатели и неизползвани в продължение на 5 (пет) години, считано от изтичане на 1 януари на годината, следваща годината, през която е осъществена последната активност (напр., извършване на Клик, зареждане на сума и т.н.) от страна на съответните Рекламодатели в тези профили, не подлежат на възстановяване. Същите профили се закриват автоматично от страна на Нет Инфо.

VIII.A. (нов в сила от 01.03.2020 г.) УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА ADWISE MAILBOOST

Чл. 9а. (нов в сила от 01.03.2020 г.) Описание на поведението на услугата Adwise Mailboost:
1. При отваряне на кутията или друга папка, на ABV потребителя се визуализират един или повече рекламни формати, съдържащи Subject на електронното съобщение (e-mail), който е обект на изпълнение от услугата и обозначение за рекламен формат.
2. При клик върху рекламния формат, на ABV потребителя се отваря непромененото съдържание на изпратеното от Рекламодателя електронно съобщение (e-mail).
Чл. 9б. (нов в сила от 01.03.2020 г.) Нет Инфо активира услугата Adwise Mailboost в Adwise профила на Рекламодателя в срок от 1 (един) работен ден от получаване на плащане за нея. Отношенията между страните, свързани със заплащането на услугата Adwise Mailboost се уреждат по реда, предвиден в чл. 6 от настоящите Общи условия.
Чл. 9в. (нов в сила от 01.03.2020 г.) (1) Рекламодателят декларира, че посочените от него DKIM и части/целият текст на полето Subject на електронното съобщение (e-mail) съответстват на изпратените от него или от платформа под негов контрол електронни съобщения до ABV потребители.
(2) Рекламодателят декларира, че е информирал своите клиенти за възможността да бъдат включени в Mailboost кампания.
Чл. 9г. (нов в сила от 01.03.2020 г.) Рекламодателят декларира, че е получил всички законово изискуеми съгласия от ABV потребителите, за изпращане на електронни съобщения (e-mail), включително за включване на потребителите в кампании по Mailboost. В случаите, когато се изпълнява комбинирана кампания включваща услугите ABV Direct Mailing и ABV Mailboost, изискванията по тази точка не се прилагат към конкретните кампании.
Чл. 9д. (нов в сила от 01.03.2020 г.) Рекламодателят декларира, че изпратените от него електронни съобщения (e-mail) отговарят на изискванията дефинирани в раздел VI, Чл. 7, ал. 2 от настоящите Общи условия. Чл. 9е. (нов в сила от 01.03.2020 г.) При нарушение на някое от декларираните в предходните членове обстоятелства, Нет Инфо има право на обезщетение за всички и всякакви претенции от трети физически и/или юридически лица и претърпени вреди в тази връзка, както и правото да прекрати договора по реда на раздел XI от настоящите Общи условия.
Всички останали договорки между страните, уредени по силата на Общите условия на Adwise и търговския договор между страните, а също така и общо приложимите правила прилагани според публикуваната Рекламна тарифа на Нет Инфо остават в сила без промяна.

IХ. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 10. (1) Нет Инфо се придържа към високи стандарти при защита на личните данни, като спазва приложимото законодателство в областта, включително предприема необходимите действия във връзка с Регламент 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни („Общ регламент“), в сила от 25 май 2018 г.. За да се осигури придържане към и спазване на Общия регламент при предоставяне на Услугата Adwise, настоящите текстове, както и Приложение № 1 – Политика за поверителност са обвързващи за Нет Инфо и Рекламодателите при използване на Услугата.
(2) При използване на Услугата Adwise Рекламодателите се възползват от продукти и услуги на Нет Инфо, при предоставянето на които се събират лични данни, подробно описани в Приложение № 1 – Политика за поверителност.
(3) Нет Инфо и Рекламодателите гарантират, че ще спазват Общия регламент, както и всички законодателни актове в областта на личните данни (наричани общо „Законодателство за защита на данните“), които ще бъдат приложими за всяка лична информация и лични данни, събирани и обработвани като част от предоставянето Услугата („Лични данни“). Нет Инфо може законосъобразно да обработва Лични данни във връзка с предоставянето и администрирането на Услугата Adwise и при спазване на приложимото законодателство. Обработването на лични данни на Потребителите за рекламни цели е въз основа предварително дадено съгласие. Последното не се прилага по отношение на данните за възраст, които Нет Инфо използва за да гарантира, че децата няма да получават неподходяща реклама. Нет Инфо не предоставя Лични данни на Рекламодатели, които не се отнасят за самите тях.
(4) С приемането на настоящите Общи условия Рекламодателите декларират, че предоставените от тях на Нет Инфо лични данни във връзка с Услугите са събирани и обработвани в съответствие със Законодателството за защита на данните. При използване на Услугата Adwise, предлагана от Нет Инфо, Рекламодателите ще предприемат всички необходими стъпки за гарантиране, че те, техни служители, агенти, подизпълнители, контрагенти и пр. няма да предоставят на Нет Инфо неприложима и ненужна лична информация.
(5) Нет Инфо и Рекламодателите ще поддържат и ще изискват от обработващите лични данни да поддържат адекватни и подходящи физически, технически и организационни мерки за защита на Личните данни срещу случайно, неоторизирано или незаконно разрушение, загуба, промяна, разкриване или достъп ("Нарушаване на данните"). Нет Инфо и Рекламодателите ще информират своевременно и без необоснована забава за всяко реално или предполагаемо Нарушаване на данните.

X. ОТГОВОРНОСТ. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Чл. 11. (1) Нет Инфо полага грижи информацията в Интернет страницата Adwise да се поддържа вярна и актуална, но не се ангажира със срокове за актуализирането й, освен ако е посочил нещо различно в Интернет страницата Adwise. Нет Инфо няма задължението и не гарантира, че Услугата ще удовлетвори очакванията на Рекламодателя, нито че ще бъде непрекъсната, навременна и/или сигурна.
(2) Предоставянето на Услугата и достъпа до ресурсите на Интернет страницата Adwise не обхващат осигуряване на компютърно оборудване и свързаност за пренос на информационни пакети между Рекламодателя и Интернет страницата Adwise, необходими за осъществяване достъп до ресурсите на системата. Нет Инфо не носи отговорност, ако Рекламодателят не може да осъществи достъп, поради проблеми, извън контрола на Нет Инфо (хардуерен, софтуерен проблем, проблем с интернет свързаност и др.)
(3) Нет Инфо не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или електронните съобщителни съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяната Услуга.
(4) Нет Инфо не гарантира и не носи отговорност за постигнатата ефективност на рекламата. Нет Инфо не гарантира, че направените от Рекламодателя настройки на кампаниите и групите в Услугата Adwise ще подобрят ефективността на рекламната кампания.
(5) Нет Инфо си запазва правото да спира едностранно предоставянето на Услугата в случай на технически проблем, извършване на промени в Интернет страницата Adwise и/или извършване на техническа профилактика, без това да се счита за неизпълнение от страна на Нет Инфо и без последният да дължи обезщетение на Рекламодателя.
(6) Нет Инфо няма задължението и обективната възможност да следи дали рекламните материали на Рекламодателя нарушават права на интелектуална собственост на трети лица. Рекламодателят е отговорен изцяло за рекламните материали, които излъчва, в това число и за ключовите думи, които избира, за съдържанието на създаваните Рекламни групи и кампании, за съдържанието, към което те препращат и за това дали те не нарушават приложимото законодателство, права на интелектуална собственост на трети лица и/или изискванията на настоящите Общи условия.
(7) Нет Инфо няма задължението и обективната възможност да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност от Рекламодателя във връзка с използването на Услугата.
(8) Нет Инфо не носи отговорност и не дължи обезщетение за произтеклите за трети лица вреди при достъпа или използването на съдържанието, направено достъпно от Рекламодателя посредством използване на Услугата.
(9) Когато получи информация, която дава достатъчно основания да се предположи, че дадена рекламна кампания или отделни нейни елементи нарушават чужди права на интелектуална собственост или други права на трети лица или че по някакъв друг начин не отговаря на изискванията на Общите условия, Нет Инфо има право незабавно да деактивира (спре) съответната рекламна кампания, като преустанови достъпа на Потребителите до нея. В тези случаи Нет Инфо има правото да прекрати договора с Рекламодателя, както и право на обезщетение съгласно настоящите Общи условия.
(10) Когато получи информация, която дава достатъчно основания да се предположи, че поведението на Рекламодателя при ползването на Услугата Adwise би могло да представлява престъпление или административно нарушение, Нет Инфо има право да сезира компетентните органи, като им предоставя необходимото съдействие и цялата необходима информация и материали, изискани по надлежния ред, които биха помогнали за идентифициране на извършителя и доказване на извършеното престъпление или административно нарушение. В тези случаи Нет Инфо има право да прекрати договора с Рекламодателя, както и право на обезщетение съгласно настоящите Общи условия.
(11) Нет Инфо не носи отговорност за непредоставяне на Услугата при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната Интернет мрежа и в предоставянето на услуги извън контрола на Нет Инфо, както и при случаи на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървъра.
(12) Нет Инфо не носи отговорност спрямо Рекламодателя и трети лица, за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на Услугата, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез Интернет страницата Adwise.
(13) Страните приемат, че Нет Инфо не носи отговорност за непредоставянето на Услугата или предоставянето й с влошено качество вследствие от извършвани тестове от страна на Нет Инфо с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на Услугата.
(14) Рекламодателят отговаря и се задължава да обезщети Нет Инфо за всички претърпени вреди и направени разходи, вследствие на предявени претенции от трети лица и/или наложени санкции от държавни или общински органи, настъпили като резултат от нарушаване на настоящите Общи условия.
(15) Вън от горното, Рекламодателят дължи на Нет Инфо обезщетение за всички вреди, претърпени от Нет Инфо вследствие на извършено от Рекламодателя нарушение на което и да е от задълженията му по настоящите Общи условия или действащото законодателство.
(16) Рекламодателят се задължава да обезщети Нет Инфо за всички вреди, причинени вследствие ползване на Услугата от трети лица, на които последният е предоставил паролата си в нарушение на настоящите Общи условия.
(17) Нет Инфо има право да прихваща всички дължими от Рекламодателя обезщетения със сумите, налични в регистрирания му профил, като приемането на настоящите Общи условия се счита за изрично съгласие за това.

XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РАМКОВИЯ ДОГОВОР

Чл. 12. (1) Освен в случаите, посочени в тези Общи условия, рамковият договор за реализиране на рекламни кампании между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства:
1. преустановяване на дейността на Нет Инфо или прекратяване на поддържането на Интернет страницата Adwise. В този случай Нет Инфо не дължи на Рекламодателя обезщетение или неустойка, а само връщане на реално заплатените, но неизползвани от Рекламодателя суми по сметката в регистрирания му профил.
2. взаимно съгласие на страните за прекратяването.
3. Рекламодателят има право по всяко време и по своя собствена преценка да спре създаването и активирането на нови рекламни кампании и да прекрати Рамковия договор. В такъв случай Рекламодателят може да претендира връщане на реално заплатените, но неизползвани от Рекламодателя суми, с които вече е захранена сметката в регистрирания му профил, в срок не по-кратък от 60 дни след изтичане на последната активна кампания и при положение че представи заверено копие на платежно нареждане за извършено плащане.
(2) При установяване от Нет Инфо, че при ползване на Услугата Рекламодателят нарушава определени разпоредби на приложимото законодателство или на настоящите Общи условия, Нет Инфо има право да даде разумен срок за отстраняването му (ако това е приложимо), след което едностранно да прекрати Рамковия договор с Рекламодателя. В този случай Нет Инфо не дължи връщане на платени от Рекламодателя, но неизразходвани суми.

XII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

Чл. 13. (1) Отношенията между Нет Инфо и Рекламодателя са конфиденциални и страните се задължават да не разкриват никоя от договорените клаузи, както и всяка друга информация, станала известна на страните относно организацията и дейността на страните, ноу-хау, полезни модели, лична информация и друга информация, която може да се счита за конфиденциална, освен при изрично взаимно съгласие, в случаите когато страната сама я е направила общодостъпна или при изпълнение на законови разпоредби. Всяка от страните се задължава да изисква от своите служители, агенти и съконтрахенти спазването на тази разпоредба.
(2) Писмената форма се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща, натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле (чек бокс) в Интернет страницата Adwise и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.
(3) Страните декларират, че ако някоя от клаузите на настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на Общите условия и/или Рамковия договор, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика. Спрямо неуредените случаи в тези Общи условия се прилагат действащите закони в Република България.
(4) Всички евентуални спорове, възникнали между Нет Инфо и Рекламодатели във връзка с действителността, изпълнението, тълкуването или прекратяването на настоящите Общи условия и/или Рамковия договор, ще се решават от страните в добронамерен тон чрез преговори, консултации и взаимноизгодни споразумения, а когато това се окаже невъзможно – от съответния компетентен съд в град София. Чл. 14. (1) Рекламната тарифа на „Нет Инфо“ ЕАД, достъпна на http://info.netinfocompany.bg/ads, е приложима към настоящите Общи условия, преди всички в частта й Глава III „AdWise Закупуване“.
(2) За всички неуредени с настоящите Общи условия случаи се прилагат Общите условия за излъчване на рекламни форми в интернет сайтовете на „Нет Инфо” ЕАД, достъпни на http://info.netinfocompany.bg/ads.
(3) За всички неуредени случаи се прилага действащото българско законодателство.
Настоящите Общи условия са приети от Нет Инфо и са в сила от 25 май 2018 г. Последно изменение в сила от 01.03.2020 г.