ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ, ДОСТЪПНИ НА УЕБСАЙТА WWW.ADWISE.BG (Общи условия)

Настоящият документ съдържа условията за ползване на предоставяните от „Нет Инфо“ АД посредством Сайта AdWise (www.adwise.bg) услуги Adwise Programmatic и урежда отношенията между „Нет Инфо“ АД, София, с ЕИК 202632567, със седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. "Христофор Колумб" No 41, ет. 6 (за краткост „Нет Инфо“) и всеки един от потребителите на дадените услуги.

Настоящите общи условия не се отнасят за партьорите, спрямо които са приложими Общи условия за издатели, достъпни на www.adwise.bg/terms-publishers

І. ПРЕДМЕТ


Чл. 1. Настоящите Общи условия уреждат отношенията между Нет Инфо от една страна и Рекламодатели от друга страна по повод използване на предоставяните на сайта www.adwise.bg услуги, както следва: услугата Adwise и услугата Adwise Programmatic /наричани за краткост „Услугите“/.
Чл. 2. (1) Нет Инфо има право едностранно да изменя настоящите Общи условия, за което уведомява Рекламодателите чрез публикуване на съобщение на Интернет страницата Adwise (www.adwise.bg). В случай, че в 15 (петнадесет) дневен срок от публикуване на съобщението, не постъпи писмено възражение от Рекламодател, с който Нет Инфо има действащи договорни отношения, изменените Общи условия стават задължителни за отношенията между страните.
(2) Нет Инфо разглежда поотделно всички постъпили възражения.

ІІ. ДЕФИНИЦИИ


Чл. 3. Дефинициите по-долу имат следното значение навсякъде в Общите условия, освен ако друго не е изрично посочено:
1. „Електронна препратка/Линк” означава реализиране на препратка чрез използване на HTML елементи, което дава възможност за пренасочване на потребителя към други интернет страници на същия уебсайт или към други уебсайтове или ресурси в глобалната интернет мрежа чрез Клик.
2. „Интернет страницата Adwise” означава интернет страницата, находяща се на адрес: www.adwise.bg.
3. „Интернет страниците на Нет Инфо” са всички интернет страници, включени в портфолиото на Нет Инфо на официалната интернет страница www.netinfocompany.bg и администрирани от Нет Инфо, на които Рекламодателят реализира рекламните си кампании при ползване на услугата Adwise чрез платформата AdWise или чрез електронна поща. За целите на тези Общи условия, в Интернет страниците на Нет Инфо се включват и интернет страниците на Партньорите.
4. „Клик” е извършване на действие „клик“ (натискане) с цел активиране на реклама на Рекламодателя от Потребител на Интернет страниците на Нет Инфо и изпълнение на предвиденото в рекламния формат действие, напр. автоматизирано препращане през съответния рекламен Линк или стартиране на рекламно видео.
5. „Нет Инфо” е търговското дружество „НЕТ ИНФО” АД, ЕИК 202632567, ДДС № BG 202632567, със седалище и адрес на управление гр. София 1592, бул. „Христофор Колумб“ № 41, ет. 6, еmail: adwise@netinfo.bg, тел: 02/ 960 31 13; регистрирано като администратор на лични данни в Комисията за защита на личните данни;
6. „Общи условия” са настоящите Общи условия приети от Съвета на директорите на Нет Инфо и подписани от представляващия Нет Инфо.
7. „Партньор” е физическо или юридическо лице, което е дало разрешение на администрирана от него интернет страница да бъдат помествани Adwise рекламни кампании на Рекламодатели на Нет Инфо. За целта Партньорът регистира собствен профил на Интернет страницата Adwise, получава от Нет Инфо код, чрез който се визуализират рекламните формати. Партньорът получава от Нет Инфо възнаграждение за поместваната на администрирана от него интернет страница Adwise рекламни кампании на Рекламодатели на Нет Инфо.
8. „Потребител на Интернет страниците на Нет Инфо/Потребител” е физическо лице, посетител на някоя от Интернет страниците на Нет Инфо.
9. „Потребителско име“ означава комбинация от букви, цифри и символи, като Нет Инфо си запазва правото да въвежда изисквания за дължина и комбинация на буквите, цифрите и символите за потребителското име.
10. „Профил на Рекламодателя” е обособена част от Интернет страницата Adwise, съдържаща информация за Рекламодателя, изисквана от Нет Инфо при регистрацията по чл. 4 и съхранявана при Нет Инфо, както и информация за извършените плащания и организирани и излъчени рекламни кампании, като достъпът до Профила на Рекламодателя се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и избраната Парола. Профилът на Рекламодателя дава възможност на Рекламодателя да ползва Услугата Adwise и Услугата Adwise Programmatic, да прекрати тяхното ползване, да променя паролата си, да заплаща рекламните си кампании и др.
11. „Рекламна група“ е начин на организация на рекламното съдържание на рекламодателите, включваща една или няколко реклами и набор от специфични насртойки, напр. таргетиране на рекламата, периодичност на излъчването и др.
12. „Рекламодател” - физическо или юридическо лице, което е регистрирано на Интернет страницата Adwise и чрез Услугите организира и провежда рекламни кампании на стоки и/или услуги.
13. „Услугата Adwise” – осигурената от Нет Инфо посредством Интернет страницата Adwise възможност за Рекламодатели да достъпват и ползват система за създаване, излъчване, статистика и организация на рекламни кампании в Интернет страниците на Нет Инфо и проследяване на ефективността им. Услугата Adwise е описана подробно на Интернет страницата Adwise.
14. „Услугата Adwise Programmatic” – осигурената от Нет Инфо посредством Интернет страницата Adwise възможност за Рекламодатели да възлагат на Нет Инфо закупуване от тяхно име и за тяхна сметка на рекламен инвентар в богато портфолио от интернет страници в България и чужбина посредством нарочни платформи за продажба, както и извършване на действия по оптимизация на рекламната кампания на Рекламодател.

ІІІ. РЕГИСТРИРАНЕ НА РЕКЛАМОДАТЕЛ.


Чл. 4. (1) За да използва Услугите, Рекламодателят следва да регистрира собствен профил на Интернет страницата Adwise, достъпна в реално време (on-line) на https://www.adwise.bg/auth/register, като следва конкретните стъпки и предостави изискуемата регистрационна информация.
(2) Рекламодателят е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността (за физическите лица), правния статут (за юридическите лица) и другите изискуеми от Нет Инфо данни. Рекламодателят може да коригира и актуализира едностранно въведената от него информация в електронната форма за регистрация, респективно във формата за предоставяне на данни за фактура.
(3) С приемане на настоящите общи условия Рекламодателят гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира в 7 (седем) дневен срок от тяхната промяна. В случай на предоставяне на неверни данни или ненавременно актуализиране на същите, Нет Инфо има право да спре незабавно и без предизвестие предоставянето на Услугите до коригиране на неверните данни.
(4) С регистриране на профила си, Рекламодателят се съгласява с настоящите Общи условия и изпраща до Нет Инфо предложение за сключване на рамков договор за реализиране на рекламни кампании с Нет Инфо съгласно Общите условия.
(5) Нет Инфо потвърждава успешната регистрация на профила на Рекламодателя и потвърждава предложението на Рекламодателя за сключване на рамков договор за реализиране на рекламни кампании при Общите условия чрез зареждане на следваща стъпка от регистрационната форма. От този момент рамковият договор за реализиране на рекламни кампании при Общите условия се счита за сключен между страните и отношенията между тях се уреждат от тези Общи условия.
(6) Нет Инфо записва електронното изявление на Рекламодателя на електронен носител в сървъра си чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане. Нет Инфо съхранява в изискуемия от закона срок в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Рекламодателя, както и всяка друга информация, необходима за идентифициране на Рекламодателя и възпроизвеждане на електронното му изявление.
(7) С потвърждението, респективно съгласието по ал. 5, Нет Инфо изпраща до Рекламодателя електронна препратка, чрез която последният може да влезе в регистрирания си профил. В случай, че Рекламодателят не последва изпратената му електронна препратка в 7 /седем/ дневен срок от получаването, респективно не влезе в регистрирания си профил, сключеният рамков договор за реализиране на рекламни кампании се счита за прекратен.

IV. РЕАЛИЗИРАНЕ НА РЕКЛАМНИ КАМПАНИИ ОТ РЕКЛАМОДАТЕЛЯ ЧРЕЗ УСЛУГАТА ADWISE


Чл. 5. (1). С регистриране и активиране на Профила на Рекламодател, приемане на Общите условия и сключване на рамков договор съгласно чл. 4, Рекламодателят има право да реализира и излъчва рекламни кампании чрез Услугата Adwise в Интернет страниците на Нет Инфо.
(2) Рекламодателят заявява отделна рекламна кампания към сключения рамков договор за реализиране на рекламни кампании чрез електронно изявление изпратено до Нет Инфо чрез попълване и потвърждаване в реално време (online) на конкретните параметри на рекламната кампания по образец в Интернет страницата Adwise.
(3) Рекламодателят има право да организира рекламна кампания, като самостоятелно създаде една или няколко Рекламни групи съгласно указанията, публикувани на Интернет страницата Adwise, както и да следи развитието на рекламната кампания посредством онлайн статистика. Всяка новосъздадена Рекламна група може да бъде включена в нова или във вече съществуваща рекламна кампания.
(4) Рекламодателят може да създава рекламни групи, които според рекламното си съдържание могат да бъдат текстова, банерна, друга реклама. Всяка разновидност включва един или няколко от следните компоненти: заглавие, описание (текстово), показван URL адрес, целеви URL адрес, както и зададени от Рекламодателя ключови думи. При Контекстната реклама ключовите думи по автоматизиран начин свързват съдържанието на конкретната интернет страница, визуализирана от Потребител, с Рекламната група на Рекламодателя.
(5) Нет Инфо изразява своето съгласие и приема условията по предложената рекламна кампания чрез потвърждение на електронно изявление на Рекламодателя, изпратено по регистрираната електронна поща на последния.
(6) Нет Инфо записва електронното изявление на Рекламодателя, съдържащо заявка за рекламна кампания, на електронен носител в сървъра си чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане. Нет Инфо съхранява в допустимия законен срок в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Рекламодателя, както и всяка друга информация, необходима за идентифициране на Рекламодателя и възпроизвеждане на електронното му изявление.
(7) Рекламодателят има право да създаде и реализира повече от една рекламна кампания чрез регистрирания си профил.
(8) Рекламодателят има правото едностранно да променя и реорганизира параметрите и периода на активност на рекламната кампания.
(9) В случай че по сметката на Рекламодателя има налични суми, заявката се счита за приета веднага след извършването й. В случай, че по сметката на Рекламодателя няма налични суми, заявката се счита за приета с получаване на плащането на определения от него бюджет. Всяка конкретна заявка се прекратява автоматично с изтичане на посочения от Рекламодателя период на рекламната кампания, а ако не е посочен такъв – със спирането или изтриването й от Рекламодателя. Във всеки случай заявката на Рекламодателя, респективно рекламната кампания, се спира с изразходване на средствата по сметката на Рекламодателя.

V. РЕАЛИЗИРАНЕ НА РЕКЛАМНИ КАМПАНИИ ОТ РЕКЛАМОДАТЕЛЯ ЧРЕЗ УСЛУГАТА ADWISE PROGRAMMATIC


Чл. 6. (1) С регистриране и активиране на Профила на Рекламодател, приемане на Общите условия и сключване на рамков договор съгласно чл. 4, Рекламодателят има право да реализира и излъчва рекламни кампании чрез Услугата Adwise Programmatic в интернет пространството.
(2) Рекламодателят заявява отделна рекламна кампания посредством Услугата Adwise Programmatic чрез електронно изявление изпратено до Нет Инфо чрез попълване и потвърждаване в реално време (online) на конкретните параметри на рекламната кампания по образец в Интернет страницата Adwise /“Заявка“/.
(3) Заявката включва основните параметри на възлаганата рекламна кампания посредством Услугата Adwise Programmatic, а именно: общ бюджет и срок на кампанията; видове желани рекламни форми и начин на измерване на желания резултат, включително цена на клик, цена на 1000 импресии, цена на определено действие (конверсия).
(4) Към Заявката следва да се приложат и съответните рекламни криейтиви, предназначени за излъчване. Криейтивите се зареждат на интерфейса на платформата adwise, където е приложимо.
(5) С попълването и изпращането на валидно попълнена заявка и със заплащането на определената за кампанията сума Рекламодателят възлага на Нет Инфо задачата да закупи от името и за сметка на Рекламодателя рекламен инвентар посредством съответни платформи, където той се предлага, по цени, каквито намери за подходящи, както и да оптимизира рекламната кампания на Рекламодателя с оглед заложените от Рекламодателя цели.
(6) Рекламодателят има правото едностранно да се откаже от заявка за рекламна кампания в срок от 7 (седем) дни от подаването й, но преди извършване на плащането по чл. 7, освен ако в договор не е уговорено друго. Електронното изявлението за отказ следва да бъде изпратено до Нет Инфо по електронна поща adwise@netinfo.bg.
(7) Нет Инфо самостоятелно и със собствени ресурси организира рекламната кампания на Рекламодателя и закупува подходящ рекламен инвентар, съгласно предоставените от Рекламодателя материали.
(8) В края на всеки месец или при поискване Нет Инфо изпраща на Рекламодателя отчет за изпълнението на кампанията и разходвания бюджет.
(9) Със заявяването на Услугата Adwise Programmatic Рекламодателят потвърждава, че Нет Инфо ще възлага излъчването на рекламните материали на Рекламодателя на трети лица в интернет страници извън портфолиото на Нет Инфо и в този смисъл Нет Инфо не носи отговорност в случай на неточно или пропуснато излъчване.

VI. ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ НА РЕКЛАМНАТА КАМПАНИЯ ОТ РЕКЛАМОДАТЕЛЯ


Чл. 7. (1) За да активира рекламна кампания, Рекламодателят следва да заплати на Нет Инфо авансово определения от него бюджет (стойност) на създадената рекламна кампания за Услугата Adwise или за Услугата Adwise Programmatic.
(2) Бюджетът (стойността) на кампанията е без включен ДДС.
(3) Плащанията от Рекламодателя към Нет Инфо се извършват в български лева по някой от посочените в Интернет страницата Adwise начини (в раздел Моята сметка).
(4) Плащането се счита за извършено с получаването му в банковата сметка на Нет Инфо, и е задължително условие за стартиране на рекламна кампания на Рекламодателя, освен ако в договора не е уговорено друго. След получаване на плащането, то се отразява от Нет Инфо в раздел Моята сметка в профила на Рекламодателя като плащане, направено за съответна Услуга.
(5) За получените плащания Нет Инфо издава електрона фактура, съобщение за която изпраща на Рекламодателя на посочената в профила му електронна поща. Електронните фактури, издадени от Нет Инфо, са предоставени чрез системата www.eFaktura.bg и отговарят на изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис, Закона за счетоводството и Закона за ДДС. Нет Инфо издава единствено електронни фактури.
(6) Електронната фактура съдържа данните на Рекламодателя, посочени от последния при регистрацията на профила му. Нет Инфо не носи отговорност за верността на тези данни.

VII. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО НА РЕКЛАМНАТА КАМПАНИЯ


Чл. 8. (1) Рекламодателят гарантира, че съответната заявена от него рекламна кампания не нарушава права на интелектуална собственост или права на трети лица или дейсващото законодателство. Нет Инфо си запазва правото да премахва рекламни форми, в случай, че прецени, че противаречат на закона, добрите нрави или нарушават права на трети лица или тяхна интелектуална собственост.
(2) Рекламната кампания на Потребителя не може да съдържа или да препраща към съдържание, което противоречи на българското и/или на приложимото европейско законодателство или на Общите условия. Рекламодателят се задължава да не рекламира и да не прави по никакъв начин достояние на трети лица чрез Услугите материали и съдържание, които неизчерпателно:
1. съдържат или биха могли да представляват заплаха за живота, здравето и/или телесната неприкосновеност на човека, включително чрез реклама на неконвенционални методи за лечение и/или на лекарствени продукти, които не са одобрени за разпространение в Република България по предвидения за това ред;
2. са с порнографско съдържание или каквото и да било друго съдържание, което застрашава нормалното нравствено, психическо и физическо развитие на ненавършилите пълнолетие лица или нарушават нормите на морала и добрите нрави;
3. нарушават права или свободи на човека съгласно Конституцията и законите на Република България или международни актове, по които Република България е страна;
4. представляват пряка реклама на спиртни напитки или хазартни игри;
5. представляват реклама на тютюневи изделия;
6. представляват търговска, производствена или служебна тайна или друга конфиденциална информация на трето лице;
7. са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен с изричното надлежно предоставено съгласие на титуляра на правото;
8. нарушават имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица;
9. съдържат компютърни вируси или други компютърни кодове, файлове или програми, предназначени да прекъсват, разстройват или ограничават функционирането на компютърен софтуер, хардуер или електронно съобщително оборудване;
10. нарушават норми на приложимото законодателство, включително, но не само на нормите, регламентиращи защитата на конкуренцията, защита правата на потребителите, както и правилата на реклама на конкретните продукти и/или услуги;
11. нарушават креативните изисквания на Adwise или Adwise Programmatic, дефинирани в Изисквания на Нет Инфо АД към съдържанието и визията на рекламните материали.
(3) При установяване на неспазване на изискванията по Общите условия, Нет Инфо има право едностранно да деактивира конкретната рекламна кампания на Рекламодателя, да преустанови достъпа на последния до нея или едностранно да прекрати рамковия договор за реализиране на рекламни кампании, респективно да заличи профила на Рекламодателя от Интернет страницата Adwise.

VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РЕКЛАМОДАТЕЛЯ


Чл. 9. (1) Рекламодателят има право на достъп в реално време (on-line) до регистрирания си профил, респективно до предоставените му Услуги чрез определена от него парола. Паролата е избран от Рекламодателя код от букви, цифри и знаци, който заедно с посоченото потребителско име служи за достъп до регистрирания профил на Рекламодателя и който служи за индивидуализиране на Рекламодателя. Рекламодателят е длъжен да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно Нет Инфо в случай на осъществен неправомерен достъп до регистрирания профил. Рекламодателят е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си. Рекламодателят носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на паролата.
(2) Рекламодателят има право на актуализация на данните си, предоставени при регистрацията. С цел избягване на съмнение не подлежат на корекция идентификационните данни като име и ЕГН за физическите лица и наименование и ЕИК за юридическите лица.
(3) Рекламодателят има право на достъп до онлайн статистика, отразяваща статуса на създадените от него рекламни кампании и групи, развитието на активираните рекламни кампании, включително брой импресии, кликове, ефикасност на съответната рекламна група посредством съотношението в проценти между брой показвания на рекламата към брой кликове върху нея, изразходван бюджет за съответната рекламна кампания, както и цената за всеки отделен Клик. Настоящата алинея не се прилага за услугата adwise programmatic.
(4) Рекламодателят осигурява необходимото компютърно оборудване и достъп до интернет за използване на Услугите самостоятелно и за своя сметка.
(5) Освен в случаите когато е изрично уговорено друго, Рекламодателят няма право да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси станали му известни чрез Услугите.
(6) Рекламодателят е длъжен да уведомява незабавно Нет Инфо за всеки случай на нарушение на тези Общи условия при използване на Услугите от трети лица.
(7). Рекламодателят е длъжен да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на други рекламодатели, да не осъществява достъп извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на Услугите по отношение на останалите рекламодатели, респективно трети лица.
(8). Рекламодателят е длъжен да не извлича чрез несанкционирани от Adwise технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на Интернет страницата Adwise и по този начин да създава собствена база данни в електронен или друг вид.

IX. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НЕТ ИНФО


Чл. 10. (1) Нет Инфо се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне възможност на Рекламодателя за нормално ползване на Услугите. Нет Инфо няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Рекламодателят използва предоставяните Услуги.
(2) Нет Инфо има право да запазва върху компютър или мобилно устройство на Рекламодателя бисквитки (cookies), които дават възможност за възстановяване на информация за Рекламодателя и за проследяване на действията му. С приемането на тези Общи условия от Рекламодателя, последният изявява съгласието си Нет Инфо да запазва бисквитки (cookies) на посочените устройства.
(3) Нет Инфо има право да изпраща непоискани търговски съобщения до Рекламодателя, включително на посочения адрес на електронна поща, с цел да предложи информация и реклами относно свои или оферирани от трети лица стоки и/или услуги, да прави запитвания по различни въпроси, да провежда анкети и други. С приемането на Общите условия, Рекламодателят се съгласява да получава такива търговски съобщения от Нет Инфо.
(4) Нет Инфо си запазва правото да преустановява предоставянето на Услугите, след отправяне на предизвестие чрез публикуване на съобщение в Интернет страницата Adwise и/или чрез електронно съобщение, изпратено до електронната поща на Рекламодателя. Срокът на предизвестието е 1 (един) месец. В случай на преустановяване предоставянето на Услугите, Нет Инфо възстановява на Рекламодателя всички платени, но неизразходвани суми, без да му дължи обезщетения, неустойки и/или допълнителни плащания.
(5) Нет Инфо има право да премахва невалидни/фалшиви кликове, генерирани от роботи или други автоматизирани инструменти, включително каквито и да е единични кликове от IP адреси или компютри, управлявани от Партньори. За такива кликове Нет Инфо не дължи обезщетение на Рекламодателя.
(6) Нет Инфо има право да събира и използва лични данни на Рекламодателя съгласно Общите условия.

Х. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 11. (1) Нет Инфо, в качеството си на администратор на лични данни, има право да събира, съхранява и използва лични данни на лицата, регистрирали се като Рекламодатели, за цели и обхват, съгласно приложимото българско законодателство и при спазване на нормативните изисквания за това.
(2) Нет Инфо полага дължимата грижа и отговаря за защита на личните данни на Рекламодателя, събрани по повод на предоставяне на Услугите, освен в случаите, когато Рекламодателят чрез ползването на Услугите е направил достъпна тази информация за трети лица, както и в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или противоправни действия на трети лица.
(3) С приемане на Общите условия при регистрация на профил, Рекламодателят се съгласява личните му данни да бъде събирани, съхранявани и обработвани по предвидения в Общите условия ред и условия.
(4) С приемането на Общите условия, Рекламодателят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Рекламодателят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до Нет Инфо на посочения пощенски адрес или по електронна поща.
(5) Рекламодателят има право да бъде уведомен преди личните му данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тях за целите на директния маркетинг като му бъде предоставена възможност да възрази в разумен срок срещу такова разкриване или използване.
(6) Нет Инфо се задължава да предоставя личните данни на Рекламодателя на трети лица само в предвидените от Закона за защита на личните данни случаи.

XI. ОТГОВОРНОСТ. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Чл. 12. (1) Нет Инфо полага грижи информацията в Интернет страницата Adwise да се поддържа вярна и актуална, но не се ангажира със срокове за актуализирането й, освен ако е посочил нещо различно в Интернет страницата Adwise. Нет Инфо няма задължението и не гарантира, че Услугите ще удовлетворят очакванията на Рекламодателя, нито че ще бъдат непрекъснати, навременни и/или сигурни.
(2) Предоставянето на Услугите и достъпа до ресурсите не обхваща осигуряване на компютърно оборудване и свързаност за пренос на информационни пакети между Рекламодателя и Интернет страницата Adwise, необходими за осъществяване достъп до ресурсите на системата. Нет Инфо не носи отговорност, ако Рекламодателят не може да осъществи достъп, поради проблеми извън контрола на Нет Инфо (хардуерен, софтуерен проблем, проблем с интернет свързаност и др.).
(3) Нет Инфо не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или електронните съобщителни съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните Услуги.
(4) Нет Инфо не гарантира и не носи отговорност за постигнатата ефективност на рекламата. Нет Инфо не гарантира, че направените от Рекламодателя настройки на кампаниите и групите в Услугата Adwise ще подобрят ефективността на рекламната кампания.
(5) Нет Инфо си запазва правото да спира едностранно предоставянето на Услугите в случай на технически проблем, извършване на промени в Интернет страницата Adwise и/или извършване на техническа профилактика, без това да се счита за неизпълнение от страна на Нет Инфо и без последният да дължи обезщетение на Рекламодателя.
(6) Нет Инфо няма задължението и обективната възможност да следи дали рекламните материали на Рекламодателя нарушават права на интелектуална собственост на трети лица. Рекламодателят е отговорен изцяло за рекламните материали, които излъчва, в това число и за ключовите думи, които избира, за съдържанието на създаваните рекламни групи и кампании, за съдържанието, към което те препращат и за това дали те не нарушават приложимото законодателство, права на интелектуална собственост на трети лица и/или изискванията на настоящите Общи условия.
(7) Нет Инфо няма задължението и обективната възможност да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност от Рекламодателя във връзка с използването на Услугите.
(8) Нет Инфо не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито лични данни са използвани или направени достъпни от друго лице посредством или с оглед ползването на Услугите, независимо дали това трето лице е дало или не съгласие за това.
(9) Нет Инфо не носи отговорност и не дължи обезщетение за произтеклите за трети лица вреди при достъпа или използването на съдържанието, направено достъпно от Рекламодателя посредством използване на Услугите.
(10) Когато получи информация, която дава достатъчно основания да се предположи, че дадена рекламна кампания или отделни нейни елементи нарушават чужди права на интелектуална собственост или други права на трети лица или че по някакъв друг начин не отговаря на изискванията на Общите условия, Нет Инфо има право незабавно да деактивира (спре) съответната рекламна кампания, като преустанови достъпа на потребителите до нея. В тези случаи Нет Инфо има правото да прекрати договора с Рекламодателя съгласно чл. 13, ал. 1, т.3, както и право на обезщетение по ал. 15 по-долу.
(11) Когато получи информация, която дава достатъчно основания да се предположи, че поведението на Рекламодателя при ползването на Услугите Adwise би могло да представлява престъпление или административно нарушение, Нет Инфо има право да сезира компетентните органи, като им предоставя необходимото съдействие и цялата необходима информация и материали, изискани по надлежния ред, които биха помогнали за идентифициране на извършителя и доказване на извършеното престъпление или административно нарушение. В тези случаи Нет Инфо има право да прекрати договора с Рекламодателя съгласно чл. 13, ал. 1, т.3, както и право на обезщетение по ал. 15 по-долу.
(12) Нет Инфо не носи отговорност за непредоставяне на Услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната Интернет мрежа и в предоставянето на услуги извън контрола на Нет Инфо, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървъра.
(13) Нет Инфо не носи отговорност, спрямо Рекламодателя и трети лица, за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на Услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез Интернет страницата Adwise.
(14) Страните приемат, че Нет Инфо не носи отговорност за непредоставянето на Услугите или предоставянето им с влошено качество вследствие от извършвани тестове от страна на Нет Инфо с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на предоставяните Услуги.
(15) Рекламодателят отговаря и се задължава да обезщети Нет Инфо за всички претърпени вреди и направени разходи, вследствие на предявени претенции от трети лица и/или наложени санкции от държавни или общински органи, настъпили като резултат от нарушаване на настоящите Общи условия.
(16) Вън от горното, Рекламодателят дължи на Нет Инфо обезщетение за всички вреди, претърпени от Нет Инфо вследствие на извършено от Рекламодателя нарушение на което и да е от задълженията му по настоящите Общи условия или действащото законодателство.
(17) Рекламодателят се задължава да обезщети Нет Инфо за всички вреди, причинени вследствие ползване на Услугите от трети лица, на които последният е предоставил паролата си в нарушение на настоящите Общи условия.
(18) Нет Инфо има право да прихваща всички дължими от Рекламодателя обезщетения със сумите, налични в регистрирания му профил, като приемането на настоящите Общи условия се счита за изрично съгласие за това.

XII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РАМКОВИЯ ДОГОВОР

Чл. 13. (1) Освен в случаите, посочени в тези Общи условия, рамковият договор за реализиране на рекламни кампании между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства:
1. преустановяване на дейността на Нет Инфо или прекратяване на поддържането на Интернет страницата Adwise; В този случай Нет Инфо не дължи на Рекламодателя обезщетение или неустойка, а само връщане на неизползваните суми по сметката в регистрирания му профил.
2. взаимно съгласие на страните за прекратяването.
3. Рекламодателят има право по всяко време по своя собствена преценка да спре създаването и активирането на нови рекламни кампании и да прекрати Рамковия договор. В такъв случай Рекламодателят може да претендира връщане на неизползваните суми, с които вече е захранена сметката в регистрирания му профил, в срок не по-кратък от 60 дни, след изтичане на последната активна кампания и при положение че представи заверено копие на платежно нареждане за извършено плащане.
(2) При установяване от Нет Инфо, че при ползването на Услугите, Рекламодателят нарушава определени разпоредби на приложимото законодателство или на настоящите Общи условия, Нет Инфо има право да даде разумен срок за отстраняването му (ако това е приложимо) след което едностранно да прекрати Рамковия договор с Рекламодателя. В този случай Нет Инфо не дължи връщане на платени от Рекламодателя, но неизразходвани суми.

XIII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

Чл. 14. (1). Отношенията между Нет Инфо и Рекламодателя са конфиденциални и страните се задължават да не разкриват никоя от договорените клаузи, както и всяка друга информация станала известна на страните относно организацията и дейността на страните, ноу-хау, полезни модели, лична информация и друга информация, която може да се счита за конфиденциална, освен при изрично взаимно съгласие в случаите, когато страната сама е направила общодостъпна, или при изпълнение на законови разпоредби. Всяка от страните се задължава да изисква от своите служители, агенти и съконтрагенти спазването на тази разпоредба.
(2) Писмената форма се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща, натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле (чек бокс) в Интернет страницата Adwise и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.
(3) Страните декларират, че в случай, че някоя от клаузите по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика. Спрямо неуредените случаи в тези Общи условия се прилагат действащите закони в Република България. Настоящите Общи условия са приети от Съвета на Директорите на Нет Инфо на 7 март 2017 г., и са в сила от 15 март 2017 г.