ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗДАТЕЛИ

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ, ДОСТЪПНИ ПОСРЕДСТВОМ УЕБСАЙТА

WWW.ADWISE.BG

Настоящият документ съдържа условията за ползване на предоставяните от „Нет Инфо” ЕАД посредством Интернет сайта Adwise (www.adwise.bg) услуги и урежда отношенията между „Нет Инфо" АД, ЕИК 202632567, със седалище и адрес на управление: гр. София 1528, ул. "Неделчо Бончев" № 10 (за краткост „Нет Инфо“) и Издателите, ползващи услугите, достъпни чрез Интернет сайта Adwise, уредени в настоящите Общи условия.

Настоящите общи условия не се отнасят за рекламодатели, спрямо които са приложими общите условия, достъпни на https://adwise.bg/terms-advertisers

І. ПРЕДМЕТ


Чл. 1. Настоящите Общи условия уреждат отношенията между Нет Инфо, от една страна, и Издателите, от друга страна, по повод Услугите, достъпни след регистрация посредством Интернет сайта Adwise, които осигуряват възможност за поставяне на Рекламни блокове, съдържащи реклама на сайта на Издателя, при съобразяване и стриктно спазване от страна на Издателя на условията, предвидени в настоящите Общи условия, както и на допълнително посочени на съответните Интернет страници в Интернет сайта Adwise (www.adwise.bg) изисквания.
Чл. 2. (1) Доколкото предоставяните от Нет Инфо услуги и ресурси са разнообразни и постоянно допълвани и модифицирани с оглед тяхното усъвършенстване и разширяване, както и във връзка със законодателни промени, които рефлектират върху предоставяните Услуги, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от Нет Инфо.
(2) При извършване на промени в настоящите Общи условия, Нет Инфо довежда до знанието на Издателите извършените промени чрез публикуването им на Сайта Adwise и/или чрез публикуване на съобщение в Издателския профил за изменението на Общите условия, съдържащо текста на измененията или електронна препратка към Интернет страница, на която изменените Общи условия са публикувани. Нет Инфо предоставя на Издателите срок от 7 (седем) дни да се запознаят с промените в Общите условия.
(3) Ако в рамките на срока по ал. 2 Издателят не заяви, че отхвърля промените, се счита, че е обвързан от тях.

II. ДЕФИНИЦИИ


Чл. 3. Дефинициите по-долу имат следното значение навсякъде в Общите условия, освен ако друго не е изрично посочено:
1. Общи условия са настоящите Общи условия за издатели
2. Интернет сайта/ Сайта Adwise e уебсайтът www.adwise.bg, собственост на Нет Инфо, който дава възможност за ползване на Услугите, предмет на настоящите Общи условия.
3. URL е стандартизиран адрес на даден ресурс, например документ или уебсайт, в глобалната Интернет мрежа или друго пространство.
4. Адрес на електронната поща е адресът, посочен в регистрационната форма на Нет Инфо, посредством който, заедно с посочената на същото място Парола, се осъществява достъп до съответния Издателски профил.
5. Електронна препратка / линк е изведен и визуализиран на съответната Интернет страница Интернет адрес, позволяващ пренасочването към други Интернет страници на същия Уебсайт или към други Уебсайтове или ресурси в глобалната Интернет мрежа, чрез натискане ("кликване") върху него.
6. Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), включително генериране на фалшив трафик от т.нар. ботове (автоматичен софтуер, работещ без човешка намеса) или чрез реализиране на извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на "троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.
7. Импресия е всяко зареждане на Рекламен блок, по време на зареждане и рендиране на страницата на Уебсайта, от браузъра на Посетител. На една страница е възможно да има повече от една Импресия, напр. когато на нея са поставени няколко Рекламни блока.
8. Информационна система/ Система е устройство или техническо средство или система от свързани устройства или технически средства, което или някое от които е предназначено да възпроизвежда, съхранява, изпраща или получава електронни документи и други видове данни.
9. Интернет страница е съставна и обособена част от Уебсайт.
10. Посетител е лице, посещаващо уебсайтове от Мрежата, включително Мрежа от Сайтове на Нет Инфо, на които се публикува реклама, включително използващо Система за търсене (search engine).
11. Клик е активиране от Потребителя на Електронна препратка/Линк, добавени в рекламата, чрез активно негово действие в използвания от него интерфейс (напр. мишка или touchpad на таблет), водещ до препращане към съответния адрес, заложен в показваната реклама.
12. Мрежа от Сайтове на Нет Инфо е съвкупността от Сайтовете, принадлежащи на Нет Инфо или на някое от дружествата от групата на Нет Инфо.
13. Нет Инфо e търговското дружество „Нет Инфо“ ЕАД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 202632567, със седалище и адрес на управление: гр. София 1528, ул. „Неделчо Бончев” № 10, тел. (+359 2) 960 31 00, факс (+ 359 2) 963 41 79, e-mail: info@netinfocompany.bg, регистрирано по Закона за данъка върху добавената стойност с номер по ЗДДС: BG202632567, предоставящо информационните ресурси и услуги, предмет на настоящия договор.
14. Парола е избран от Издателя код от букви, цифри и знаци, който заедно с посочения Адрес на електронна поща служи за достъп до съответния издателски профил и който може да служи за индивидуализиране на Издателя.
15. Издател е навършило 18 години физическо лице или юридическо лице, регистрирало се да ползва услугите на Сайта Adwise по някой от начините, посочени в настоящите Общи условия и изразило съгласие с настоящите Общи условия. На Издателя се дава възможност да изобразява Рекламни блокчета, съдържащи реклами на рекламодатели в Adwise, както и собствена реклама на Нет Инфо.
16. Издателски профил е обособена част от Сайта Adwise, съдържаща информация за Издателя, изисквана от Нет Инфо при всеки от способите за регистрация и съхранявана при Нет Инфо, както и информация за извършените плащания и рекламните кампании, като достъпът до Издателския профил от Издателя се осъществява чрез въвеждане на Адреса на електронната поща и избраната Парола. Издателският профил дава възможност на Издателя да ползва Услугите на Сайта Adwise, да прекрати тяхното ползване, да променя Паролата си и др.
17. Система за търсене (search engine) е компютърна програма, разположена на съответния сайт от Мрежата от Сайтове на Нет Инфо, която осигурява намирането на определена информация по зададен критерий измежду информационните ресурси на глобалната Интернет мрежа.
18. Случайно събитие е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно.
19. Уебсайт/ Сайт (“website”) е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.
20. Услуги са предоставяните на Издателите услуги и ресурси, достъпни чрез Сайта Adwise, като система за създаване и организиране на реклами и рекламни кампании в Мрежата от Сайтове, проследяване на ефективността на рекламните кампании и други услуги, предмет на непрекъснато развитие и допълване. Услугите и условията на предоставянето им са описани на Интернет сайта Аdwise.
21. Рекламен блок е програмен код, притежаващ уникален идентификатор, позволяващ сервирането на реклами на Adwise Рекламодатели на сайта на Издателя по време на посещенията на страниците му от Посетителите. Чрез Рекламния блок могат да се реализират допълнителни функционалности, напр. измерване на кликове и събиране на информация за контекста на уеб страницата и Посетителя, включително и лични данни на последния, с цел защита от измами и по-точно измерване.

III. Регистрация на Издател. Съгласие с Общите условия


Чл. 4. (1) За да използва Услугите, предмет на настоящите Общи условия, Издателят е длъжен предварително да се регистрира, като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на Сайта Adwise и да изрази съгласие с тези Общи условия.
(2) Чрез отбелязване в полето „Съгласен съм" и натискане на виртуалния бутон „Потвърди” при попълване на регистрационната форма, Издателят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Със записването му на съответен носител в сървъра на Нет Инфо чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон. Нет Инфо съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Издателя, както и всяка друга информация, необходима за идентифициране на Издателя и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия във връзка със сключване и изпълнение на Рамковия договор, както и в случай на възникване на правен спор.
(3) Преди извършване на изявлението по ал. 2, Издателят може свободно да поправя въведената от него информация в електронната форма за регистрация. При попълване на съответната електронна форма, Издателят е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността (за физическите лица), правния статут (за юридическите лица) или другите изискуеми от Нет Инфо данни, както и да ги актуализира в 7-дневен срок от тяхната промяна. Съответните данни се събират от Нет Инфо с цел установяване на самоличността и действителното съществуване на съответния Издател във връзка със сключването на рамков договор по настоящите Общи условия.
(4) Издателят гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно. В случай на предоставяне на неверни данни, Нет Инфо има право да спре незабавно и без предизвестие предоставянето на Услугите до коригиране на некоректните данни. В случай че в срок до 30 (тридесет) дни от спиране предоставянето на Услугите Издателят не коригира съответните данни, Нет Инфо има право да прекрати предоставянето на Услугите като изплати на Издателя всички натрупани от рекламните блокове суми, с изключение на сумите, прехвърлени към Рекламодателския профил на Издателя, без да дължи на Издателя каквито и да било обезщетения, неустойки и други подобни плащания.
Чл. 5. (1) При регистрацията чрез регистрационната форма на Нет Инфо Издателят създава свой профил като посочва активен свой Адрес на електронна поща и Парола.
(2) След първоначалното попълване на електронната форма за регистрация и изпращането й чрез натискане на виртуалния бутон „Потвърди", на посочения Адрес на електронна поща се изпраща съобщение за потвърждение на полученото изявление за сключване на договора. В рамките на 3 работни дни на посочения Адрес се изпраща уведомление дали регистрираният профил е одобрен или неодобрен като Издателски профил. С извършването на посочените действия Издателският профил се активира.
(3) Чрез въвеждане на Адреса на електронна поща и Парола на съответните места от началната страница на Сайта Adwise и след натискане на виртуалния бутон „Влез”, Издателят получава достъп до ресурсите - собственост на Нет Инфо, включени в Услугите, предмет на настоящите Общи условия.
(4) Издателят е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на Паролата си. Издателят носи пълна отговорност за опазването на своята Парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на Паролата.
(5) Издателят е длъжен да не прави достояние на трети лица Паролата си и да уведомява незабавно Нет Инфо в случай на осъществен неправомерен достъп, както и при вероятност за такъв.

Сключване на Рамков договор
Чл. 6. (1) Рамковият договор между страните поражда действие и се счита за сключен от момента на постигане на съгласие, обективирано по съответния начин, посочен в Общите условия. Въз основа на рамковия договор, Издателят има правото да поставя на собствения си сайт Рекламни блокове с Adwise реклама.
(2) Издателят посочва в интерфейса на Сайта Adwise предпочитаните параметри на Рекламния блок, с което прави заявка за активирането му на база сключения рамков договор между страните. По заявките за страните възникват всички права и задължения, предвидени в настоящите Общи условия.
(3) С приемането на настоящите Общи условия Издателят се съгласява комуникацията с него да бъде извършвана чрез електронна поща, посочена в процеса на регистрация.
(4) Настоящите Общи условия не се прилагат за отношенията между Издателя и трети лица, с които Издателят се е свързал, използвайки Услугите на Нет Инфо.

IV. ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ. УСЛОВИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ПРЕДОСТАВЯНИТЕ УСЛУГИ. ЦЕНИ


Предоставяни услуги
Чл. 7. (1) Нет Инфо предоставя на Издателя Услуги, свързани с осигуряването и организирането на възможност Издателят да поставя Рекламни блокове на собствения си Сайт, което се извършва в съответствие с условията, предвидени в настоящите Общи условия и допълнително посочени на Сайта Adwise.
(2) На Издателя се предоставя възможност да организира Рекламните блокове, като самостоятелно избере размера, шрифта, цветовете и позиционирането на Рекламните блокове съгласно указанията, публикувани на Сайта Adwise, както и да следи развитието на рекламната кампания посредством онлайн статистика.
(3) При поставянето и визуализирането на Рекламните блокове Издателят няма право да поставя запазени марки, лого, слогани, нито да определя параметрите на изобразяваните в рекламния блок реклами, напр. броят и подреждането им, които се определя едностранно от Нет Инфо.
(4) Местоположението на Рекламните блокове на страницата на Издателя се избира от самия Издател, чрез добавянето им в HTML кода на сайта от него.
(5) Рекламните блокове се активират в съответствие със зададените от Издателя параметри, след първоначалното получаване на одобрение на съответния Сайт на Издателя от страна на Нет Инфо и след поставяне на страниците на Издателя на съответния код, предоставен от Нет Инфо и активиращ функционалностите на Рекламните блокове. Издателят има право във всеки момент, доколкото е възможно съобразно настоящите Общи условия да изменя параметрите на заявените от него Рекламни блокове, включително да спре или да активира съответен Рекламен блок.
(6) Визуализираните реклами в Рекламните блокове се подбират и подреждат по преценка на Нет Инфо.
(7) Със своята регистрация в Сайта Adwise, Издателят заявява и потвърждава че е изключителен представител на всички страници, на които ще бъдат поставени Рекламните блокове.
(8) Даден Рекламен блок е активен до спирането му от Издателя.
Цени и начини на плащане
Чл. 8. (1) При извършване на регистрация чрез попълване на регистрационната форма на Нет Инфо в Издателския профил се създава сметка, която съдържа информация за броя на единичните реални кликове, генерирани от всеки Рекламен блок, генерираното възнаграждение (комисионна), както и за изплатените от страна на Нет Инфо към Издателя суми и трансферите към Рекламодателския Adwise профил на Издателя (ако такъв е наличен).
(2) Издателят получава плащане от Нет Инфо равно на 50% от сумата, генерирана от всички единични реални кликове, извършени на страниците на Издателя за съответния счетоводен период.
(3) Нет Инфо изплаща натрупаните комисионни в рамките на 60 дни след получаване на оригинална фактура, издадена от Издателя. Издателят се задължава да изпраща оригиналните фактури за генерирана комисионна на адрес: р. София 1528, ул. „Неделчо Бончев” № 10, или на e-mail адрес: finance@netinfocompany.bg. За физически лица Нет Инфо издава Служебна бележка по образец до края на януари на следващата година, в която се отразяват изплатените суми на Издателя за периода януари-декември.
(4) Издателят има право на изплащане на възнаграждение за публикуване на Рекламни блокове, когато натрупаното възнаграждение е в размер на минимум 50 лв. без ДДС. В случай че сумата от 50 лв. без ДДС не се събере в рамките на даден календарен месец, тя се прехвърля за следващия период и се изплаща в момента, в който достигне минималната граница от 50 лв. без ДДС.
(5) Нет Инфо изплаща натрупаните възнаграждения по банков път, по сметка на Издателя, която е попълнена във формата за регистрация и е посочена в меню „Моят профил“ на Сайта Adwise.
(6) Нет Инфо няма да изплаща на Издателя комисионни, генерирани в резултат на фалшиви кликове, направени от което и да е лице, роботи или други автоматизирани инструменти, включително каквито и да е единични кликове от IP адреси или компютри, управлявани от Издателя. Нет Инфо си запазва изключителното право да установи и прецени кои кликове се считат за фалшиви и тази преценка е окончателна и задължаваща и двете страни.
(7) Нет Инфо си запазва правото да поиска обратно сумата за дадена изплатена комисионна, в случаите когато допълнително се открие, че съответната комисионна е генерирана посредством фалшиви кликове или друга забранена дейност, влизаща в противоречие с Общите условия за ползване на Сайта Adwise.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ


Права и задължения на Нет Инфо
Чл. 9. (1) Нет Инфо се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне възможност на Издателя за нормално ползване на Услугите, предмет на Общите условия. Нет Инфо няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Издателят използва предоставяните Услуги.
(2) Нет Инфо има правото да дезактивира или заличи Адреса на електронната поща и Паролата за достъп до Издателския профил, в случай че Издателят наруши право на интелектуална собственост на Нет Инфо върху съдържащите се на Сайта Adwise елементи, обекти на интелектуална собственост, както и в другите случаи, предвидени в настоящите Общи условия
Чл. 10. (1) Нет Инфо има право (но не и задължение) да записва върху компютрите чрез които се прави регистрация за Uслугите Adwise (cookies) - малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата чрез Интернет сървъра върху твърдия диск на компютъра и дават възможност за възстановяване на информацията и за проследяване на действията, свързани с Услугите Adwise.
(2) Нет Инфо си запазва правото да преустановява предоставянето на Услугите, достъпни чрез Сайта Adwise, след отправяне на предизвестие чрез публикуване на съобщение в Сайта Adwise и/или чрез електронно съобщение, изпратено до Адреса на електронна поща. Срокът на предизвестието е 1 месец.
(3) При преустановяване предоставянето на Услугите, Нет Инфо изплаща на Издателя неизплатените за момента комисионни, без да дължи на Издателя каквито и да било обезщетения, неустойки и други подобни плащания.
Права и задължения на Издателя
Чл. 11. Издателят има право на онлайн достъп до Издателския си профил, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от Нет Инфо. За да получи достъп до Издателския си профил, Издателят следва да въведе съответния Адрес на електронна поща и Парола.
Чл. 12. Издателят има право на достъп и на корекция в режим онлайн на личните си данни, предоставени при регистрацията. По отношение на данните, въведени във формата за регистрация, достъпът и възможността за корекция в режим онлайн се предоставя в раздел „Моят профил” на Издателския профил.
Чл. 13. Издателят има право на достъп до онлайн статистика, отразяваща статуса на създадените от него рекламни Adwise блокове и изобразяваните в тях реклами, включително брой импресии, кликове, ефикасност на съответния рекламен блок посредством съотношението в проценти между брой показвания на рекламите в рекламния блок към брой кликове върху тях, генерирана комисионна от съответния рекламен блок, както и цената за всеки отделен Клик, формирана по посочения в съответната интернет страница от Сайта Adwise начин.
Чл. 14. Издателят се съгласява да се придържа към условията, определени от Нет Инфо, във връзка с особеностите на Услугите по отношение типа на режима на предоставяне, както и по отношение на всяка друга линия на поведение, възприета от Нет Инфо и предназначена да защитава или подобрява качеството и надеждността на Услугите.
Чл. 15. Издателят сам осигурява необходимото му за ползването на предоставяните от Нет Инфо Услуги компютърно оборудване и достъп до Интернет.
Чл. 16. (1) Страниците, на които Издателят поставя Рекламни блокове, не могат да съдържат или да препращат към съдържание, което противоречи на българското и/или на приложимото чуждо законодателство или на настоящите Общи условия. По-конкретно страниците не могат да:
- съдържат или да представляват заплаха за живота, здравето и/или телесната неприкосновеност на човека, включително чрез реклама на неконвенционални методи за лечение и/или на лекарствени продукти, които не са одобрени за разпространение в Република България по предвидения за това ред;
- са с порнографско съдържание или каквото и да било друго съдържание, което застрашава нормалното психическо развитие на ненавършилите пълнолетие лица или нарушава нормите на морала и добрите нрави;
- нарушават права или свободи на човека съгласно Конституцията и законите на Република България или международни актове, по които Република България е страна;
- представляват пряка реклама на спиртни напитки или хазартни игри;
- представляват реклама на тютюневи изделия, с изключение на използването на търговска марка, когато в рекламата не участват лица под 18 години и тя не е предназначена или насочена към тях;
- представляват търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация на лице, различно от Издателя;
- са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със съгласието на титуляра на правото;
- нарушават каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица;
- съдържат компютърни вируси или други компютърни кодове, файлове или програми, предназначени да прекъсват, разстройват или ограничават функционирането на компютърен софтуер, хардуер или електронно съобщително оборудване;
- нарушават каквито и да е други норми на приложимото законодателство, включително, но не само на нормите, регламентиращи рекламната дейност и подлежащите на рекламиране продукти и/или услуги.
(2) При установяване на неспазване на изискванията на ал. 1 Нет Инфо има правата, посочени в настоящите Общи условия.
Чл. 17. Всеки Издател се задължава при ползване на предоставяните посредством Сайта Adwise Услуги:
- да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
- да уведомява незабавно Нет Инфо за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните Услуги;
- да не генерира, да не подбужда и да не позволява трето лице да генерира фалшиви или по друг начин невалидни импресии или кликове върху рекламните Adwise блокове, поставени на собствените сайтове на Издателя, включително, но не само чрез използването на роботи или други автоматизирани инструменти;
- без да се засяга или по какъвто и да е начин ограничава задължението по предходната разпоредба, да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само да не осъществява достъп извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на Услугите по отношение на останалите Издатели;
- да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на Сайта Adwise и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид;
- да спазва задълженията си, предвидени в настоящите Общи условия.
Чл. 18. Освен в случаите, когато е изрично уговорено друго, Издателят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на Сайта Adwise.
Чл. 19. (1) Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на Сайта Adwise (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права, принадлежат на Нет Инфо или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на Нет Инфо и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.
(2) Правото на достъп на Издателя не включва правото да се копира или възпроизвежда информация и да се използват обекти на интелектуална собственост, освен ако се касае за незначителна по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост и в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел. Независимо от горното, Издателят няма право да премахва знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните му материали, независимо дали носителят на съответните права е Нет Инфо или трето лице.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НЕТ ИНФО


Чл. 20. (1) Нет Инфо полага грижи информацията в Сайта Adwise да се поддържа винаги вярна и актуална, но не се ангажира със срокове за актуализиране на информацията, освен ако е посочил нещо различно на Сайта Adwise. Нет Инфо няма задължението и не гарантира, че предоставяните Услуги ще удовлетворят изискванията на Издателя, нито че ще бъдат непрекъснати, навременни или сигурни.
(2) Предоставянето на Услугите и достъпа до ресурсите не обхваща осигуряване на компютърно оборудване и свързаност за пренос на информационни пакети между Издателя и Интернет страницата, необходими за осъществяване достъп до ресурсите на системата и между системата за сервиране на рекламно съдържание на Сайта Adwise и Уебсайтовете. Нет Инфо не носи отговорност, ако Издателят не може да осъществи достъп или ако временно не се сервират Рекламни блокове, поради проблеми извън контрола на Нет Инфо (хардуерен, софтуерен проблем, проблем с Интернет свързаност и др.)
(3) Нет Инфо не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или електронните съобщителни съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните Услуги.
(4) Нет Инфо не гарантира и не носи отговорност за постигнатата ефективност на рекламните Adwise блокове, изразяваща се в броя на импресиите и кликовете, генерирани от рекламите, изобразявани в Рекламните блокове, съотношението между импресии и кликове, както и за нивата на генерираната от Рекламните блокове комисионна.
Чл. 21. (1) Нет Инфо няма задължението и обективната възможност да следи дали избрани от рекламодателите елементи на рекламата нарушават права на интелектуална собственост на трети лица или другите изисквания на настоящите Общи условия. Единствено рекламодателят е отговорен за ключовите думи, които избира, за съдържанието на създаваните рекламни групи и кампании, за съдържанието, към което те препращат и за това дали те не нарушават приложими нормативни актове, права на интелектуална собственост на трети лица и/или изискванията на настоящите Общи условия.
(2) Нет Инфо няма задължението и обективната възможност да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност от Издателя във връзка с използването на предлаганите от Нет Инфо Услуги.
(3) Нет Инфо не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито лични данни са използвани или направени достъпни от друго лице посредством или с оглед ползването на Услугите, предоставяни от Нет Инфо, независимо дали е дало или не съгласие за това.
(4) Нет Инфо не носи отговорност и не дължи обезщетение за произтеклите за други Издатели, Рекламодатели, Потребители или трети лица вреди при достъпа или използването на съдържанието, направено достъпно от Издателя посредством използване на Услугите
(5) Когато получи информация, която дава достатъчно основания да се предположи, че дадено рекламно поле (мястото, на което е поставен Рекламен блок, заедно с неговите специфични настройки, определящи и начина на показване на Рекламния блок и поведението му при различни потребителски действия) по някакъв начин не отговаря на изискванията на Общите условия, Нет Инфо има право незабавно да деактивира съответния Рекламен блок и да преустанови достъпа на Издателя до Издателския му профил. В тези случаи Нет Инфо има правото да прекрати договора с Издателя съгласно, както и право на обезщетение по съответния ред.
(6) Когато получи информация, която дава достатъчно основания да се предположи, че поведението на Издателя при ползването на Услугите на Сайта Adwise би могло да представлява престъпление или административно нарушение, Нет Инфо сезира компетентните държавни органи, като им предоставя необходимото съдействие и цялата необходима информация и материали, изискани по надлежния ред, които биха помогнали за идентифициране на извършителя и доказване на извършеното престъпление или административно нарушение. В тези случаи Нет Инфо има право да прекрати договора с Издателя, както и право на обезщетение по съответния ред.
Чл. 22. (1) Нет Инфо не носи отговорност за непредоставяне на Услугите при настъпване на обстоятелства, извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната Интернет мрежа и в предоставянето на услуги извън контрола на Нет Инфо, както и при случаи на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървъра.
(2) Нет Инфо не носи отговорност спрямо Издателя и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на Услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез Сайта Adwise.
(3) Страните приемат, че Нет Инфо не носи отговорност за непредоставянето на Услугите или предоставянето им с влошено качество вследствие от извършвани тестове от страна на Нет Инфо с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на предоставяните Услуги.
Чл. 23. (1) Издателят дължи на Нет Инфо обезщетение за всички вреди, претърпени от Нет Инфо вследствие на извършено от Издателя нарушение на което и да е от задълженията му по настоящите Общи условия.
(2) Издателят се задължава да обезщети Нет Инфо за всички вреди, причинени вследствие ползване на предоставените Услуги от трети лица, на които последният е предоставил Паролата си в нарушение на настоящите Общи условия.

VII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ


Чл. 24. (1) Нет Инфо се придържа към високи стандарти при защита на личните данни, като спазва приложимото законодателство в областта, включително предприема необходимите действия във връзка с Регламент 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни („Общ регламент“), в сила от 25 май 2018 г.. За да се осигури придържане към и спазване на Общия регламент при предоставяне на Услугите, настоящите текстове, както и Приложение № 1 – Политика за поверителност са обвързващи за Нет Инфо и Издателите при използване на Услугите.
(2) При използване на Услугите Издателите се възползват от продукти и услуги на Нет Инфо, при предоставянето на които се събират лични данни, подробно описани в Приложение № 1 – Политика за поверителност.
(3) Нет Инфо и Издателите гарантират, че ще спазват Общия регламент, както и всички законодателни актове в областта на личните данни (наричани общо „Законодателство за защита на данните“), които ще бъдат приложими за всяка лична информация и лични данни, събирани и обработвани като част от предоставянето Услугите („Лични данни“). Нет Инфо може законосъобразно да обработва Лични данни във връзка с предоставянето и администрирането на Услугите при спазване на приложимото законодателство. Обработването и предоставянето на лични данни на Потребителите за целите на таргетиране на рекламите е въз основа на предварително дадено съгласие. Последното не се прилага по отношение на данните за възраст, които Нет Инфо използва за да гарантира, че децата няма да получават неподходяща реклама. Нет Инфо не предоставя Лични данни на Издатели, които не се отнасят за самите тях.
(4) С приемането на настоящите Общи условия Издателите декларират, че предоставените от тях на Нет Инфо лични данни във връзка с Услугите са събирани и обработвани в съответствие със Законодателството за защита на данните. При използване на Услугите, предлагани от Нет Инфо, Издателите ще предприемат всички необходими стъпки за гарантиране, че те, техни служители, агенти, подизпълнители, контрагенти и пр. няма да предоставят на Нет Инфо неприложима и ненужна лична информация.
(5) Нет Инфо и Издателите ще поддържат и ще изискват от обработващите лични данни да поддържат адекватни и подходящи физически, технически и организационни мерки за защита на Личните данни срещу случайно, неоторизирано или незаконно разрушение, загуба, промяна, разкриване или достъп ("Нарушаване на данните"). Нет Инфо и Издателите ще информират своевременно и без необоснована забава за всяко реално или предполагаемо Нарушаване на данните.
Събиране на лични данни на Посетители
Чл. 25. (1) Издателят възлага на Нет Инфо да събира при реализиран клик, чрез код поставен в Рекламните блокове, лични данни на Посетителите на Уебсайт на Издателя.
(2) Личните данни по преходната алинея ще се събират изрично за следните цели
  a) точност на измерването на реализираните приходи;
  b) предотвратяване на измами, осъществени напр. чрез генериране на фалшиви или изкуствени кликове;
  c) тарифиране на рекламодателите и разпределяне на прихода между Нет Инфо и Издателя
(3) Събирането на лични данни от Уебсайтовете на Издателите е необходимо за целите на легитимния интерес на Нет Инфо и издателите и за изпълнение на договора между Нет Инфо и издателите
(4) Издателят се задължава да обяви по подходящ начин Нет Инфо като обработващ личните данни и да предостави връзка към политиката за поверителност на Нет Инфо, намираща се на адрес: https://www.netinfocompany.bg/privacy.php

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РАМКОВИЯ ДОГОВОР


Чл. 26. (1) Рамковият договор между Нет Инфо и Издателя се сключва за неопределен срок
(2) Освен в случаите, посочени по-горе, рамковият договор между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства:
  a) преустановяване на дейността на Нет Инфо или прекратяване поддържането на Сайта Adwise;
  b) взаимно съгласие на страните за прекратяването
  c)едностранно предизвестие от всяка от страните, със срок – седем дни от страна на Нет Инфо и незабавно – от страна на Издателя. В такъв случай на Издателя в рамките на 60 работни дни се изплаща комисионната, натрупана от рекламните Adwise блокове, но Издателят не може да претендира за изплащане на суми, с които вече са прехвърлени към Издателския профил.
(3) При установяване, че при ползването на Услугите Издателят нарушава определени разпоредби на приложимото законодателство или на настоящите Общи условия, Нет Инфо има право да прекрати рамковия договор с Издателя без предизвестие. В този случай Нет Инфо не дължи изплащане на комисионната, натрупана от използването по неправомерен начин на рекламните Adwise блокове. Нет Инфо не дължи и каквото и да е обезщетение, неустойка или друго подобно плащане.
(4) В случай на прекратяване на договора поради нарушаване на разпоредби на приложимото законодателство или на настоящите Общи условия от страна на Издателя, достъпът на Издателя до неговия Издателски профил автоматично се прекратява.

IX. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ


Писмена форма
Чл. 26. Писмената форма се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща, натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Издателя или отбелязване в поле (чек бокс) в Сайта Adwise и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.
Недействителност
Чл. 27. Страните декларират, че в случай че някоя от клаузите по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.
Приложимо право
Чл. 28. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
Настоящите Общи условия са приети с решение на Управителния съвет на „Нет Инфо” ЕАД и влизат в сила считано от 25.05.2018 г.